Principal's Message

 

 

Principal's List

 

 
Principal : Mr. SHIV PRATAP

Sl.No

Name

From

To

1

Shri R.K.Dikshit

09/03/1980

01/15/1986

2

Mrs. P.K.Vasantha

01/31/1986

06/18/1986

3

Shri N.K.Dubey

07/08/1986

10/16/1991

4

Mrs. T.Annapurna

01/17/1992

07/08/1997

5

Dr. R.K.soni

07/19/1997

06/28/2003

6

Shri D.K.Khare

07/04/2003

05/27/2005

7

Mrs. Madhu Dubey

05/30/2005

03/31/2008

    8

Mrs. Kalpana Rai I/c

03/31/2008

06/30/2008

    9

Mr. B. K. Pandey

06/30/2008

18.11.2011

10.

Mr. C.V. Dhote I/c

18.11.2011

08.12.2011

11.

Mr. G.P. Chouhan

09.12.2011

07.04.2012

12

Mr. C.V. Dhote I/c

08.04.2012

22.05.2012

13.

Mr. S. C. Vishwakarma

01.06.2012

31.03.2013

14.

Mrs. S. Kujur I/C

19.08.2013

22.02.2105

15.

Mr.Shiv Pratap

23.02.2105

Till Date